Gạo trắng OM5451 sortex -


 

Price: Contact

* Best Quality Products
* Trusted Brand
* Worldwide Delivery
* Good Price
order

 Vụ Đông Xuân 2021 (OM 5451)
Gạo OM5451 thành phẩm đã tách màu 

:) Giá: 11700 tại kho 

Ghi Chú:
Giá báo là giá đã tách màu tại kho chưa bao bì
Kho xuống bằng ghe, saflan, 
Lên Cont + 60 đồng
Bao khách hàng đổ, 
Có bao cộng 50đồng
Kho Cờ Đỏ 
#OM5451, #OM 5451