Bảng giá cung ứng GẠO nội địa tại kho không bao bì


 
Hiện Chi nhánh có cung ứng các sản phẩm sau:

10/6/2021 CHÀO BÁN -
Tấm 1 ĐT8 tái chế: 60 tấn giá 9700 - T
ấm 1 ĐT8 tách màu: 70 tấn giá 9500 -
Tấm 1 5451 tách màu: 200 tấn giá 8900
- Tấm 1 504 tách màu: 400 tấn giá 9000
- Tấm 1 504 chưa tách màu: 1000 tấn giá 8900
- Gạo phế kẹo: 4-5 tấn giá 8200
- Gạo 5451 cũ chưa tách màu: 11.300
- Gạo 5451 cũ đã tách màu: 11.500